Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне


Pravo na slobodu-1024x899.jpg

‘The Right to Freedom’ protest, Belgrade, April 3rd. Source / Извор: Борба за истину


On March 18th 2021, chief physician and professor in Norway Pål Andre Holme, announced in their national newspaper: “The reason for the condition of our patients has been found.” The original text is in Norway language, can you guess what he is talking about?


Yes, he was talking about the cases of a rare and serious blood clots and low levels of blood platelets among the health workers after having taken the AstraZeneca Covid vaccine. One of the health workers died on Sunday, March 14th. Norway experts worked out a theory that the vaccine itself was the cause of their condition. I will cite their conclusion, and you can follow the link for more:

“Our theory that this is a powerful immune response which most likely was caused by the vaccine has been found. In collaboration with experts in the field from the University Hospital of North Norway HF, we have found specific antibodies against blood platelets that can cause these reactions, and which we know from other fields of medicine, but then with medical drugs as the cause of the reaction.”

“Nothing but the vaccine can explain why”

In the meantime, the death toll recorded by the European Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Vaccines (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, J&J), until March 30th has risen to 4,576 deaths and 199,213 injuries. These are recorded cases only, no one knows how many unrecorded there are.The murderous scam is becoming visible all over the World. Yesterday morning, on March 30th, Canada restricted AstraZeneca use for people under 55 of age, and Germany was 20th European state suspending use of AstraZeneca for persons under 60 years of age, having a wave of blood clotting cases:

Лекар и професор медицине у Норвешкој Пал Андре Холме, објавио је у националним новинама: „Пронађен је разлог за стање наших пацијената.“ Оригинални текст је на норвешком језику, можете ли погодити о чему је говорио?


Говорио је о случајевима ретких и озбиљних крвних угрушака и ниског нивоа крвних плочица међу здравственим радницима након примања вакцине АстраЗенека вакцине. Један од здравствених радника умро је у недељу, 14. марта. Норвешки стручњаци развили су теорију да је сама вакцина узрок њиховог стања. Навешћу њихов закључак, а ви можете сазнати више на линку:

„Наша је теорија да је реч о моћном имунолошком одговору који је највероватније изазвала вакцина. У сарадњи са стручњацима из ове области Универзитетске болнице Северне Норвешке ХФ, пронашли смо специфична антитела против крвних плочица која могу изазвати ове реакције и која знамо из других области медицине, само с медицинским лековима као узроком реакција.“

„Ово се не може објаснити ничим сем вакцином.“

У међувремену број жртава забележен у Европској бази података о нежељеним реакцијама на лекове за вакцине против Ковида-19 (Модерна, Фајзер, АстраЗенека, Џ&Џ), до 30. марта порастао је на 4.576 смртних случајева и 199.213 повређених. То су само забележени случајеви, нико не зна колико има незабележених.Убилачка превара постаје видљива широм света. Јуче ујутро, 30. марта, Канада је ограничила употребу АстраЗенеке за особе млађе од 55 година, а Немачка је била 20. европска држава која је обуставила употребу АстраЗенеке за особе млађе од 60 година, пошто ју је захватио талас случајева згрушавања крви:


Duration / Трајање: 2:04 (енг.)


Duration / Трајање: 8:57 (енг.)


Chairman of the Israeli Medical Association’s ethical board Prof. Eran Dolev resigning in protest over the Israeli governments decision to vaccinate pregnant women:

Председник етичког одбора Израелског лекарског удружења проф. Еран Долев поднео је оставку у знак протеста због одлуке израелске владе да вакцинише труднице:
And we have countries on every continent that has experienced deadly consequences of vaccination. Does that make a ‘vaccination pandemic?’ And Astra Zeneca isn’t even the most deadly of the four corporative ‘vaccines’. On the list of the recorded cases Pfizer/BionTech leads the grim stats with 2,906 deaths, then comes Moderna with 1076, and Astra Zeneca is the third with 592 deaths. Johnson&Johnson was late to the death market…

На сваком континенту имамо државе које су искусиле смртоносне последице вакцинације. Имамо ли ми то онда „пандемију вакцинације?“ А АстраЗенека није чак ни најсмртоноснија од четири корпоративне „вакцине“. На листи евидентираних случајева Фајзер/БионТек предводи мрачну статистику са 2.906 смртних случајева, затим долази Модерна са 1076, а Астра Зенека је тек трећа са 592 смртна случаја. Џонсон&Џонсон мало касне на тржишту смрти…

BioNTech-Pfizer-3.20-report.jpg
Pfizer/BionTech. Source / Извор: vaccineimpact.com

Moderna-EU-3.20-report.jpg
Moderna. Source / Извор: vaccineimpact.com


Damage control

How is it possible that nobody speaks about Pfizer and Moderna? Well, Astra Zeneca does not have so good control over media like the US Big Pharma corporations. They are a ‘foreign’ competitor so they have to be removed. Therefore, they were exposed, and they first had to ‘correct’ the dosage, then ‘correct’ a second dose period (so much on the safety of their vaccine), then they had to admit that efficacy is not 92% but only 76% (so much of their ‘science’), and now they are doing something completely different – rebranding!

Believe it or not, instead of removing dangerous product from the market, AstraZeneca simply changed the name of their vaccine to Vaxzevria! Unfortunately, this is not an April’s Fool joke. Big Pharma corporation is ready to continue murdering in order to squeeze another dollar/euro of profit… They have the contracts with the governments that excludes their liability. They can do crimes without fear of punishment. And they can count on the support of their accomplices in crime, governments, ‘experts’ and corporate media.

Контрола штете

Како је онда могуће да нико не говори о Фајзеру и Модерни? АстраЗенека нема тако добру контролу над медијима као највеће америчке фармацеутске корпорација. Они су ‘страни’ конкурент па их треба уклонити. Стога су били разоткривени и прво су морали да „коригују“ дозу, а затим да „коригују“ период за другу дозу (толико о ‘безбедности’ њихове вакцине), а затим су морали да признају да ефикасност није 92%, већ само 76% (толико о њиховој ‘науци’), а сад раде нешто сасвим другачије – преименовање!

Веровали или не, уместо да уклони опасни производ са тржишта, АстраЗенека је једноставно променила име своје вакцине у Ваксзевриа! Нажалост, ово није првоаприлска шала. Велика фармацеутска корпорација спремна је да настави да убија за још један долар/евро добити више… Они имају уговоре са владама који искључују њихову одговорност. Зато могу да чине злочине без страха од казне. И могу да рачунају на подршку својих саучесника у злочину, влада, ‘стручњака’ и корпоративних медија.

Example of Serbia

I live in the country that is calling foreigners to come to ‘vaccine tourism’ – anyone can come to Serbia to get a jab. Here, media are hiding death cases after vaccination, and all the truth is coming around through alternative media and friends who decided to talk. Here are the examples: On January 14th, TVN1 reported on the vaccination of 156 residents of the Gerontology Center in Sabac with the Pfizer jab, which was performed on December 31st, 2020. By the date of report, 125 residents and 20 employees were infected with coronavirus! We have never heard what happened to those people after that.

We recently had a chance to hear that former football star Mitar Mrkela is admitted to hospital with Covid-19, but media forgot to tell us that he was publicly vaccinated 20 days before! (Serbian) Pop music composer, Djordje Balasevic died three days after the vaccination but Serbs could hear that only through North Macedonian media! (Macedonian) Renowned composer and singer Zafir Hadžimanov died after the vaccine and public could find that out only if they have visited his facebook page (Serbian). Actor Vlasta Velisavljević also died after revacciantion, and we only could find that out after the statement of his friend, Vlado Georgijev (Serbian). Predrag Živković Tozovac, a famous singer, after vaccination and revaccination finished in the hospital bed sucking oxygen, while the trash tabloid press shamelessly reports that the vaccination “most likely prevented the most difficult clinical picture” (Serbian)…

Survival instinct will bring Serbs to ‘The Right to Freedom’ protest on the April 3rd again. See the cover pic…

Србија као пример

Ја живим у земљи која странца позива да дође на „туризам вакцина“ – свако може да дође у Србију по убод. Овде медији скривају смртне случајеве након вакцинације, а сва истина се открива преко алтернативних медија и пријатеља који су одлучили да проговоре. Ево примера: 14. јануара ТВ Н1 известио је о вакцинацији 156 штићеника Геронтолошког центра у Шапцу Фајзером, изведеној 31. децембра 2020. До датума извештаја вирусом корона заражено је 125 клијената и 20 запослених! Нисмо више чули шта се с тим људима десило након тога.

Недавно смо имали прилику да чујемо како је бивша фудбалска звезда, Митар Мркела примљен у болницу са Ковидом-19, али медији су нам заборавили да кажу да се он јавно вакцинисао 20 дана раније! Композитор поп музике, Ђорђе Балашевић, умро је три дана након вакцинације, али Срби су то могли да чују само путем северно-македонских медија! Познати композитор и певач Зафир Хаџиманов умро је након вакцине, а јавност је то могла сазнати само ако је посетила његову Фејсбук страницу. Глумац Власта Велисављевић такође је умро након ревациканције, а то смо могли сазнати тек након изјаве његовог пријатеља Владе Георгијева. Певач, Предраг Живковић Тозовац, завршио је после вакцинације и ревакцинације у болници на кисеонику, а ђубретарска таблоидна штампа бесрамно извештава како је вакцинација „највероватније утицала да не дође до најтеже клиничке слике“…

Инстинкт преживљавања довешће поново Србе на протест ‘Право на слободу’ 3. априла. Погледајте насловну слику…

Crime does not pay off?

At the same time, regulators like for example Canadian Institutes of Health Research (CIHR) are allowing to Big Pharma corporations to profit from their crimes, or like in case of the European Medicines Agency (EMA), directly are covering their crimes!

The dirty job is secured through the corporate media, attributing all those deaths from vaccines to the third wave of the virus. The crime pays off for all of them!

Злочин се не исплати?

Истовремено, регулаторна тела, на пример, Канадски институт за здравствена истраживања (CIHR), дозвољавају великим фармацеутским корпорацијама да профитирају на злочинима, или као у случају Европске агенције за лекове (ЕМА), директно прикривају њихове злочине!

Прљав посао обезбеђују корпоративни медији приписујући све те смрти од вакцина – трећем таласу вируса. Свима њима злочин се итекако исплати!

Unfortunately, I can’t see a peacefull resolution of this situation. The criminals will not allow to be tried, and I hope that people will not die without resistance…Нажалост, не видим мирно разрешење ове ситуације. Злочинци неће дозволити да им се суди, а надам се да људи неће умрети без отпора…


Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals* * *

Related posts / Повезани текстови:

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency