India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

diarrhoea.jpg
Source / Извор: Times of India


Each year, April brings an end to the seasonal epidemic of respiratory infections in the northern hemisphere. From now on, corporate media must redouble their efforts to intimidate the herd…


The latest media ‘horror’ comes from India. The corporate media is full of poignant appeals from exhausted doctors who are desperately calling for vaccination, photos of bonfires on which Indians are burning Covid victims, and panicked reports of a ‘new strain’ threatening to spread around the World. As you can already guess, all these reports are mere manipulation and an outright lies. Let’s go point-by-point. If we look for India on the world list of Covid-19 mortality rates, we will have to dive into the lower half – data from yesterday, April 29th 2021:

Април сваке године доноси крај сезонске епидемије респираторних инфекција на северној полулопти. Од овог тренутка, корпоративни медији морају да удвоструче напоре око застрашивања стада…


Најновији медијски ‘ужас’ долази из Индије. Корпоративни медији препуни су дирљивих позива изнурених лекара који очајнички позивају на вакцинацију, фотографија ломача на којима Индијци спаљују мртве и паничних извештаја о ‘новом соју’ који прети да се прошири по читавом свету. Као што већ можете претпоставити, сви ти извештаји су пука манипулација и отворена лаж. Идемо редом. Ако на светској листи стопе смртности од ковида-19 потражимо Индију, мораћемо да заронимо у доњу половину – подаци су од јуче, 29. априла 2021:

India-2021-04-30_085650_cr.jpg


Thus, mortality from Covid is almost 19 TIMES LOWER than in Hungary or the Czech Republic, is lower than in all EU countries and almost 13 TIMES LOWER than in Great Britain, whose official data we recently saw, and which say that 2020 was ranked only twentieth in terms of mortality out of the last thirty years!

Let’s look at the most common causes of death in the world and in India:

Дакле, смртност од ковида је скоро 19 ПУТА МАЊА него у Мађарској или Чешкој, мања је него у свим ЕУ државама и скоро 13 ПУТА МАЊА него у Великој Британији, чије смо званичне податке недавно видели, а који кажу да је 2020. била тек на двадесетом месту по смртности у последњих тридесет година!

Погледајмо онда који су најчешћи узроци смрти у свету и у Индији:

Top 10-2021-04-30_164615.jpg
Source / Извор: Times of India


We see again what the corporate media does not mention – there are many more deaths from serious diseases whose treatment has been disrupted due to the coronavirus theater! As Sanjeev Sabhlock observes in the Times of India:

“27,000 people die everyday in India. This includes 2,000 from diarrhoea and 1,200 from TB (vaccinations for which have been disrupted by the pandemic).”

Jo Nash, who lived in India until recently and still has many contacts out there, has written a very good piece for Left Lockdown Sceptics putting the current figures in context – something no mainstream outlet seems to have any interest in doing. He says:

“Delhi, the focus of the media’s messaging, and the source of many of the media’s horrifying scenes of suffering, has the most toxic air in the world which often leads to the city having to close down due to the widespread effects on respiratory health…

Respiratory diseases including COPD, TB, and respiratory tract infections like bronchitis leading to pneumonia are always among the top ten killers in India. These conditions are severely aggravated by air pollution and often require oxygen which can be in short supply during air pollution crises…”

Поново видимо оно што корпоративни медији не помињу – много више се умире од тежих болести чије је лечење обустављено услед корона театра! Као што је приметио Санџив Саблок у „Индијском Тајмсу“:

„Свакога дана у Индији умире 27.000 људи. Тај број укључује 2000 случајева дијареје и 1200 случајева туберкулозе (чија је вакцинација прекинута пандемијом).“

Џо Неш, који је донедавно живео у Индији и још увек има много контаката, написао је врло добар чланак за левичарски лист супротстављен закључавању, стављајући тренутне бројке у контекст – нешто што изгледа да ниједном корпоративном медију није у интересу. Он каже:

„Делхи, који је у фокусу медија и извор многих застрашујућих сцена страдања, има најотровнији ваздух на свету што често доводи до затварања града због широко распрострањених ефеката по здравље дисајних органа…

Болести респираторног система, укључујући ХОБП (хроничне опструктивне болести плућа), туберкулозу и инфекције респираторног тракта попут бронхитиса који доводи до упале плућа, увек су међу десет највећих убица у Индији. Ови услови су озбиљно отежани загађењем ваздуха и често захтевају кисеоник који може бити дефицитаран током криза са загађењем ваздуха…“

ToI-2021-04-30_164441_cr.jpg
Source / Извор: Times of India


And no one from the corporate media will bother to explain the following paradox: How is it possible that mortality is terribly increased – as they say – only after the vaccination! Because, according to the Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India, more than 152 million people have been vaccinated to date:

И нико се из корпоративних медија неће потрудити да објасни следећи парадокс: Како је могуће да је смртност стравично повећана – као што они кажу – тек након вакцинације! Јер, према подацима министарства здравља Индијске владе, до данас је вакцинисано више од 152 милиона становника:

India-2021-04-30_091032.jpg
Source / Извор: Government of India


And as for the terrible bonfires… Burning the dead is a common way of burial in the tradition of the Hindu people. Moreover, in India and Nepal, the practice of burning a living wife at a bonfire with her late husband, or burying her alive in a grave, was widespread. This custom is named after the goddess Sati, wife of Shiva, who burned herself to protest her father’s ill-treatment of her husband.

Nepal officially banned this custom in 1920, and in India Prevention of Sati Act was not adopted until 1987.

А што се тиче стравичних ломача… Спаљивање мртвих је уобичајени начин сахране у традицији Хинду народа. Штавише, у Индији и Непалу била је раширена пракса спаљивања живе супруге на ломачи са покојним мужем, или закопавања у гроб. Овај обичај назван је по богињи Сати, Шивиној жени, која се спалила из протеста због тога што се њен отац лоше опходио према њеном мужу.

Непал је овај обичај званично забранио 1920. а у Индији је тек 1987 донет Закон о забрани Сати обичаја.

SatiHeritageImagesGetty1600x1192-56d3d2125f9b5879cc8d7ac7.webp
Source / Извор: Heritage Images


Today, India serves to burn the truth on the greatest global bonfire…

Данас Индија служи да се на највећој глобалној ломачи спали истина…

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
23 Comments
Ecency