Chess Set design: Medieval Age (Part I) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Средњи век (део први)


medievalchessset21184925313_1024x1024.jpg

Source: ChessHouse


“Chess is everything: art, science, and sport.”
— Anatoly Karpov, 12th World Chess Champion


Do you like chess? With all due respect to Anatoly Karpov, he forgot the most important thing in his definition – chess is first and foremost a game! That is the reason why the child in us loves chess even in the deepest age. And as in any game, the shape of the toys is always very important. Beautiful toys will draw you into the game. The ugly ones will not necessarily turn you away from the game, but they will make you look for nicer and better shaped toys.

I started with toys produced by the Subozan factory in Subotica, former Yugoslavia. My first chess set was done in the Austrian style, with stylized pieces that all had the same base diameter, and the King and the Queen with a spikes on top. They were easy to produce, cheap wooden pieces that were ubiquitous all over Eastern Europe at the time of my childhood. And here is my first chess set:

„Шах је све: уметност, наука и спорт.“
— Анатолиј Карпов, 12. шампион света у шаху


Волите ли шах? Уз све поштовање према Анатолију Карпову, заборавио је у својој дефиницији најважнију ствар – шах је пре свега игра! То је разлог због кога дете у нама воли шах и у најдубљој старости. И као у свакој игри, облик играчака увек је веома важан. Лепе играчке ће вас увући у игру. Ружне вас неће нужно одбити од игре, али ће вас натерати да тражите лепше и боље обликоване играчке.

Ја сам почео играчкама које је производила суботичка фабрика Субозан. Моја прва шаховска гарнитура била је урађена у аустријском стилу, са стилизованим фигурама које све су имале једнаку основу и Краља и Даму са шиљком на врху. Биле су то лаке за израду, јефтине дрвене фигуре које су биле свеприсутне по источној Европи у време мог детињства. И ево моје прве шаховске гарнитуре:


DSCF8499starahive.JPG


DSCF8504hive.JPG


This set is now with my nephew Paul, who begins a new cycle of playing with it:

Њу је наследио мој сестрић Павле, који на њима почиње нови циклус игре:


DSCF8497COPajahive.jpg


DSCF8501COPajahive.jpg
Quiet! I’m thinking! / Тишноћа! Размишљам!


But let’s go back to history. Chess is an ancient game that has been reserved for the nobility for centuries, and the nobility has always loved to have beautiful toys. And those chess pieces intended for the nobility were lavish, handmade, carved and often made as realistic mini-sculptures.

Али вратимо се опет историји. Шах је древна игра која је вековима била резервисана за племство, а племство је одувек волело да има лепе играчке. И те шаховске фигуре намењене племству биле су раскошне, рађене ручно, резбарене и често прављене као реалистичне мини-скулптуре.


MedievalHTB1HNJiRFXXXXa1XVXXq6xXFXXXF.jpg

Source: AliExpress


Medievalsl1600.jpg

Source: eBay


Medievalsl16001.jpg

Source: eBay


Medievalsl1600White.jpg

Source: eBay


Thematic chess pieces followed almost all major historical events. For Example:

Тематским фигурама испраћени су готово сви велики историјски догађаји. На пример:


RomanHa997da06bca047b4858e4c4e8ac30bafw_cr.jpg

Greece–Roman war / Грчко–Римски рат


RomanEgyptHf74f38c9d83a45d6836b44c099743a33h.jpg

Roman–Egypt war / Римско–Египатски рат


AmericanHTB1.dsBPXXXXXcVXXXXq6xXFXXXT.jpg

American Revolution / Америчка револуција


NapoleonHTB1b5deRFXXXXaQaXXXq6xXFXXXg.jpg

Napoleon’s campaigns / Наполеонови походи


piratesH4b68bc5fda8142a480aa5a0c3dfb1131I_cr.jpg

Pirates theme / Пиратске теме


WWIIH16deb76efed143368a4874eae03c5dc4N.jpg

WWIIHacaa8b544d88447ca737531bf221dbb4N_cr.jpg
WWII theme / Други Светски рат


However, as much as they were thrilling as miniature masterpieces, from the point of view of practical play they were not in the least suitable. They are good if you play informal games with friends without a time limit, partly good for learning of younger categories, but for all other purposes – like analysis, competitive chess, blitz games – they are simply not usable. In addition, the more ornaments and carvings on them, the more prone to damage they are… However, as we said, chess as a game will always have the largest number of fans in children, and therefore there will always be toy sets:

Међутим, колико год оне одушевљавале као минијатурна ремек-дела, са становишта практичне игре нису биле ни најмање погодне. Оне су добре уколико играте неформалне партије с пријатељима без временског ограничења, делимично и за учење млађих категорија, али за све остале сврхе – анализе, такмичарски шах, цугер партије – једноставно нису употребљиве. Осим тога, што је на њима више орнамената и резбарије, то су склоније оштећењима… Ипак, као што смо рекли, шах ће као игра увек имати највећи број поклоника у деци, а самим тим увек ће бити и фигура-играчака:


SimpsonsHTB1uZKvPpXXXXcrXVXXq6xXFXXXS.jpg

Source: AliExpress


Nobody was bothered by sculptured pieces until the middle of the nineteenth century. Chess became very popular in Europe during the Renaissance, and with the birth of a new, capitalist class, which emerged with the ideology of competition, the spread of chess as a game of competition of minds began. To popularize chess as a competition, it was necessary to style and design the pieces so that they were suitable for practical play. In 1849, the standard was proposed in London…
Following in the next part: Staunton standard
Никоме фигуре-скулптуре нису сметале до средине деветнаестог века. Шах је у доба ренесансе постао врло популаран у Европи, и са рађањем нове, капиталистичке класе, која је настајала кроз идеологију надметања, почиње и ширење шаха као игре надметања умова. За популаризацију шаха као надметања, било је потребно фигуре стилизовати и дизајнирати тако да буду погодне за практичну игру. И 1849. године у Лондону предложен је стандард…

У наредном наставку: Стаунтон стандард
* * *

Related texts / Повезани текстови:

Chess Set design: Dubrovnik Set (Part V) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Дубровник гарнитура (део пети)

Chess Set design: Lardy Set (Part IV) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Лардијева гарнитура (део четврти)

Chess Set design: Staunton standard variations (Part III) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Варијације Стаунтон стандарда (део трећи)

Chess Set design: Staunton Standard (Part II) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Стаунтон стандард (део други)

Chess Set design: Medieval Age (Part I) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Средњи век (део први)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
7 Comments
Ecency