Chess Set design: Staunton Standard (Part II) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Стаунтон стандард (део други)


dealer_lukehoney_highres_15701943660907747189665.jpg
Jaques Staunton ‘four Inch’ Chess Set, Circa 1875. Source: www.sellingantiques.co.uk


“I play against the pieces.”
Svetozar Gligorić, twelwe times Yugoslav Chess Champion


Chess is a mind virus. The first matches of this beautiful game were recorded in India two thousand years ago. The game spread as fast as ancient communications allowed, which were mostly reduced to trade on established trade routes and occasional war campaigns. Rules of the game were slowly changed. For example, Queen got her freedom of movement around 1450. The first tournament in Europe was held in 1575. Italians and Spaniards clashed…

With the development of communications, the game began to gain global popularity. In the previous sequel, we faced the era of the Industrial Revolution after which world change gained tremendous acceleration. One of the demands of the new, industrialized world was to set standards in everything. Since the ‘chess pandemic’ has spread all over the world, it was quite expected that artistic pieces-sculptures from previous millennia would give way to stylized pieces suitable for practical play. That is exactly what happened in the middle of the 19th century.

In the fall of 1849, a London company owned by John Jacques offered the public an extraordinarily beautifully stylized set of chess pieces for sale. The original design was attributed to Nathaniel Cook in the spring of the same year, and the design was named after the self-proclaimed world champion and the strongest player in the United Kingdom, Howard Staunton. It is more probable, however, that the creator of the pieces (Chessmen) was Jacques himself, who was known for ivory carvings, and to whom, as a businessman, many famous players turned, complaining that the previous shapes of pieces were simply not suitable for practical play. At that time, the so-called ‘Edinburgh Upright sets’ were most often played:

„Играм против фигура.“
Светозар Глигорић, дванаестоструки шампион Југославије у шаху


Шах је вирус ума. Прве партије ове прелепе игре забележене су у Индији пре две хиљаде година. Игра се ширила онолико брзо колико су то допуштале древне комуникације, које су се углавном сводиле на трговину устаљеним трговачким путевима и повремене ратничке походе. Правила игре споро су се мењала. На пример, Дама је добила слободу кретања око 1450. Први турнир одржан је 1575. године (енг.) Сударили су се Италијани и Шпанци…

Са развојем комуникација, игра је почела да стиче глобалну популарност. У претходном наставку стали смо пред добом индустријске револуције после које промена света добија страховито убрзање. Један од захтева новог, индустријализованог света, било је постављање стандарда у свему. Пошто је ‘шаховска пандемија’ захватила читав свет, било је сасвим очекивано да артистичке фигуре-скулптуре из претходних миленијума уступе место стилизованим фигурама погодним за практичну игру. Средином 19. века управо се то и десило.

У јесен године 1849. лондонска компанија у власништву Џона Жака понудила је јавности на продају изванредно лепо стилизован сет шаховских фигура. Оригиналан дизајн приписан је Натанијелу Куку у пролеће исте те године, а дизајн је назван по тадашњем самозваном шампиону света и најјачем играчу Уједињеног Краљевства, Хауарду Стаунтону. Вероватније је, међутим, да је креатор фигура био сам Жак, који је био познат по резбаријама од слоноваче, и коме су се, као пословном човеку, обраћали многи познати играчи жалећи се да дотадашњи облици фигура једноставно нису били погодни за практичну игру. У то време најчешће се играло такозваном ‘Единбуршком гарнитуром’:


England or Scotland Edinburgh Upright Set 1840 King size 4⅜ in.jpg
England or Scotland Edinburgh Upright Set (1840) King size: 4⅜ in. Source: The Staunton Standard brochure


Wooden Northern Upright setJaques_Northern_Upright.jpg
Wooden Northern Upright set. Source: www.chessantique.com


NorthernUprightTallIvorySet.jpg
Northern Upright Tall Ivory Set, mid 19th century. Source: www.chessantique.com


Match H Staunton vs PCF SaintAmant, Paris 1843cr.jpg
Match H. Staunton vs. P.C.F. Saint-Amant, Paris 1843. Source: The Staunton Standard brochure


The most famous European producers of chess pieces in the period from the beginning of the 19th century were Thomas Lund, Samuel Fisher and George Merrifield.

Најпознатији европски произвођачи шаховских фигура у периоду с почетка 19. века били су Томас Лунд, Самуел Фишер и Џорџ Мерифилд.


Ivory_Lund_Thomas.jpg
Thomas Lund labeled set / Слоновача, Томас Лунд

LargeAntiqueLundIvorySet.jpg
Large Antique Lund Pattern Ivory Set


LundIvorySet.JPG
Lund pattern ivory set, mid 19th century


Fisher_green_and_white.jpg
Fisher Ivory Set / Слоновача, Фишерова гарнитура

FisherStampedSet.jpg
Fisher Stamped Ivory Set

MerryfieldPhilidorSet.jpg
Merryfield: Philidor set / Мерифилд: Филидорова гарнитура


MerrifieldWoodenSet.jpg
Merrifield Wooden Set / Мерифилдова дрвена гарнитура


CalvertIvorySet.JPG
Calvert Pattern Ivory Set by George Merrifield


They look quite modern, like a good design exercise, but they are definitely not suitable for practical play. John Jacques, as a good entrepreneur, understood that it was necessary to make a completely new design, which would be suitable for play and at the same time cheap enough for mass production. In March 1849, the design was registered to Nathaniel Cook, his cousin, and on September 29th, the new design was offered to the public. The appearance was accompanied by a text in “Illustrated London News”, which was owned by Howard Staunton, and edited by John Jacques.

“A set of Chessmen, of a pattern combining elegance and solidity to a degree hitherto unknown, has recently appeared under the auspices of the celebrated player Mr. STAUNTON. A guiding principle has beеn to give by their form a signification to the various pieces – thus the king is represented by a crown, the Queen by a coronet, &c. The pieces generally are fashioned with convenience to the hand; and it is to be remarked, that while there is so great an accession to elegance of form, it is not attained at the expense of practical utility. Mr. STAUNTON’S pattern adopts but elevates the conventional form; and the base of the Pieces being of a large diameter, they are more steady than ordinary sets.”

Truth be told, the characteristic of the basic set was the cross on the king’s crown, which would later prove to be an important element in the modifications of the design. But it must be admitted that this set of pieces, which at the time seemed completely revolutionary, withstood the test of time characteristic only of great works of art. Here is the original look of the Staunton pieces set:

Изгледају сасвим модерно, као добра вежба дизајна, али дефинитивно нису погодне за практичну игру. Џон Жак је, као добар предузетник, разумео да је потребно направити сасвим нови дизајн, који би био погодан за игру и истовремено довољно јефтин за масовну производњу. У марту 1849. дизајн је регистрован на Натанијела Кука, његовог рођака, а већ 29. септембра нови дизајн понуђен је јавности. Појава је била испраћена текстом у ‘Илустрованим лондонским новостима’ чији је власник био Хауард Стаунтон, а уредник – Џон Жак.

„Шаховска гарнитура, са обрасцем који комбинује елеганцију и чврстину досад невиђеног нивоа, недавно се појавила под покровитељством прослављеног играча господина СТАУНТОНА. Водеће начело било је да обликом разне фигуре имају своја обележја – тако је краљ представљен круном, краљица дијадемом итд. Фигуре су углавном обликоване тако да се лако држе руком; и треба напоменути да, иако постоји изразит приступ елеганцији облика, то се не постиже науштрб практичне употребљивости. Образац господина СТАУНТОНА усваја, али уздиже конвенционални облик; а основа фигура је широког пречника, што их чини стабилнијим од обичних гарнитура.“

Истини за вољу, на краљевој круни карактеристика основне гарнитуре била је крст, што ће се касније показати као важан елемент приликом модификација дизајна. Али мора се признати да је овај сет фигура, који је за своје време деловао потпуно револуционарно, издржао тест времена карактеристичан само за велика уметничка дела. Ево оригиналног изгледа фигура гарнитуре Стаунтон:


Staunton classichistoryimage2.jpg
Source: House of Staunton

House of Staunton Jaques 1930 King size 4½ in.jpg
House of Staunton Jaques 1930 King size 4½ in. Source: The Staunton Standard brochure


You can read the whole story about Staunton pieces (in English) on the ‘House of Staunton’ page. Let’s go back for a moment to Grandmaster Svetozar Gligorić, one of the the strongest players in the world during the fifties of the 20th Century, when Robert Fischer said that the only thing he lacked for the title of World champion was ambition. His saying “I play against pieces” referred primarily to the psychological approach to the game of chess, that is, it was a diplomatic expression that he did not care who was on the other side of the chessboard, but his position on it was important. However, it is true that those who are infected with the chess mind virus can play and learn with any pieces at all. Gligorić, for example, had a difficult childhood, he lost his parents early on, and he made the first pieces on which he studied chess theory and played for a long time from cork stoppers for wine bottles. However, when you bring your game to the top level, the pieces become very important.

Читаву причу о Стаунтон фигурама можете прочитати (на енглеском) на страници ‘Куће Стаунтон’. Вратимо се за тренутак велемајстору Светозару Глигорићу, једном од најјачих играча света током педесетих година прошлог века, за кога је Роберт Фишер говорио да му за титулу шампиона света недостаје једино – амбиција. Његова изрека ‘играм против фигура’ односила се пре свега на психолошки приступ партији шаха, односно била је дипломатски израз да му није важно ко је са друге стране шаховске табле, већ је важна позиција на њој. Међутим, истина је да они који су заражени шаховским вирусом, могу играти и учити било каквим фигурама. Глигорић је, на пример, имао тешко детињство, рано је остао без родитеља, и прве фигуре на којима је учио теорију шаха и дуго играо, направио је сам од плутених запушача винских флаша. Ипак, кад своју игру доведете до врхунског нивоа, фигуре итекако постају важне.


gligoric_2311107b.jpg
Svetozar Gligorić with white pieces. Source: telegraph.co.uk


Staunton design today in its beautiful original form can be found in various materials, marble, metal, ivory, wood, plastic… Wooden figures are a natural choice for tournaments of the highest categories, and for training and casual play you can easily get cheap plastic, but very good, weighted pieces such as these wonderful elegant sets:

Стаунтон дизајн данас се у свом прелепом оригиналном облику може наћи у разним материјалима, мермеру, металу, слоновачи, дрвету, пластици… Дрвене фигуре природан су избор за турнире највиших категорија, а за тренинг и необавезну игру можете лако доћи до јефтиних пластичних, али веома добрих, отежаних фигура као што су на пример ове елегантне гарнитуре:


Staunton chess setH524049bc09b94d229832c1b95ce4e9b5K_cr.jpg
Staunton International Standard Chess Pieces. Source: AliExpress:


4QueensChessSetKingHeight108mmStauntonStandardChessPiecesWeightedInternationalChessGame.jpg
Staunton International Standard Chess Pieces. Source: AliExpress:


Staunton BSTFAMLY Wooden Chess Set Chessman International Chess.png
Wooden Chess Set Chessman International Chess. Source: AliExpress


It is no exaggeration to say that this great example of design greatly influenced the rapid popularization of the game all over the World. The game progressed and developed, but this characteristic form followed all kinds of changes almost completely intact. In today’s digital age, the Dutch corporation DGT (Digital Game Technology) produces electronic chessboards with matching pieces – of course, Staunton shaped. Here is the match between former World Champion Gary Kasparov and American grandmaster Hikaru Nakamura, played at the St. Louis blitz tournament in 2017:

Није претерано рећи да је овај сјајан пример дизајна веома утицао на брзу популаризацију игре свуд по свету. Игра је напредовала и развијала се, али овај карактеристични облик пратио је све врсте промена готово потпуно неокрњен. У данашње дигитално доба, холандска корпорација ДГТ (Digital Game Technology) производи електронске шаховске табле са одговарајућим фигурама – наравно, Стаунтон облика. Ево меча између бившег светског шампиона Гарија Каспарова и америчког велемајстора Хикару Накамуре, одиграног на цугер-турниру у Сент Луису 2017. године:

Duration: / Трајање: 13:32Duration: / Трајање: 3:11


Have you noticed that there are certain deviations in the design of modern forms of the Staunton standard? We will deal with interpretations, variants and improvement of standards in the upcoming sequels of our series.
Following in the next part: Staunton standard variations
Приметили сте да у дизајну модерних облика Стаунтон стандарда постоје одређена одступања? Интерпретацијама, варијантама и усавршавањем стандарда позабавићемо се у предстојећим наставцима наше серије.

У наредном наставку: Варијације Стаунтон стандарда
* * *

Related texts / Повезани текстови:

Chess Set design: Medieval Age (Part I) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Средњи век (део први)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency