Lebedivka. Paradise for philosophers and introverts. (EN-UA)

IMG_20210831_175220_884.jpeg

Today is September 21. We have +9 degrees and it creates not even autumn, but winter mood.
And I continue the story of a trip to the warm South, part of which was the sea. It's quite interesting: there were four of us and we couldn't agree on a specific place to go. Everyone has their own dreams. As a result, we chose the arithmetic mean and found ourselves in the charming Lebedevka. Again. The wonderful feeling of home did not leave us during our stay there. After all, we were here last summer.

IMG_20210920_233049.jpg

IMG_20210831_182604_189.jpeg

Сьогодні 21 вересня. У нас 9 градусів тепла і мабуть мені доведеться розпалити у печі вперше у цьому сезоні (колись я розповім вам про мої спартанські умови проживання). Але сьогодні не про це:) Я продовжую розповідь про подорож на Південь, частиною якої було море. Це доволі цікаво: нас було четверо і ми не могли погодитися щодо конкретного місця, куди їхати. У кожного свої мрії. В результаті ми вибрали середнє арифметичне і опинилися у чарівній Лебедівці. Вдруге. Прекрасне відчуття дому не покидало нас впродовж перебування там.

IMG_20210831_180412_516.jpeg

On the one hand, everything was familiar and native for us. And on the other hand, in this place everything is constantly changing!

Above the sea there are clay cliffs, on which grows an artificially planted forest. Next is a narrow line of sandy beach and next is the sea. During high tide, the sea "bites" the cliffs and gnaws away large pieces of land. There are landslides. Trees fall directly into the sea from above...
Yes, you have to be careful here when walking or sunbathing. Therefore, I warn you: do not repeat my experience!

IMG_20210831_180905_117.jpeg

З одного боку все було нам рідним і знайомим. А з іншого у цьому місці постійно все змінюється! Над морем тут височать глиняні кручі, на яких росте штучно посаджений ліс. Далі йде неширока лінія піщаного пляжу і - море. Під час припливу море "кусає" кручі і відгризає цілі великі шматки суші. Відбуваються обвали. Дерева падають зверху прямо в море... Так, тут треба бути обережним під час прогулянки чи засмагання. Тому попереджаю: не повторюйте мій досвід!

IMG_20210831_221439.jpg

IMG_20210831_175540_255.jpeg

We lived in tents about 4 km from the village. One day Sashko @obrij1991 and I went to the center of the village to charge the phones, tasting pizza in a cafe.
We went there through the forest, and back - along the sea. There was the tide. If last year there were several descents from the cliffs to the sea, made by tourists, now there is almost nothing left!

IMG_20210917_075722.jpg

Wild watermelon found in the woods.

IMG_20210831_165806.jpg

IMG_20210831_164231.jpg

Ми жили у наметах десь за 4 км від села. Одного дня ми з Сашком пішли в центр села, щоб зарядити телефони, смакуючи піццою у кафе. Туди ми йшли через ліс, а назад - по лінії моря. Був приплив. Якщо минулого року тут було кілька спусків із круч до моря, зроблених туристами, то тепер майже нічого не залишилося!

IMG_20210920_183123.jpg

IMG_20210831_131918.jpg

A nudist beach stretches for 2 km not far from the city beach. They were not very lucky. The sea "stole" part of the beach, turning it into separate tiny bays. I joke that this is a beach for introverts and nudists, and even better if these two features are combined:) However, a few days later there was a tide and the beach area became much larger.

IMG_20210831_175419_820.jpg

Неподалік від міського пляжу упродовж 2 км тягнеться нудистський пляж. Саме їм не дуже пощастило. Море "вкрало" частину пляжу, перетворивши його на окремі крихітні бухти. Я жартую, що це пляж для інтровертів та нудистів, а ще краще якщо ці дві риси поєднуються:) Проте через кілька днів був відплив і територія пляжу стала значно більшою.

IMG_20210831_181752_673.jpg

IMG_20210831_182220_300.jpeg

In some places we had to cross in the sea.

IMG_20210831_181520_212.jpeg

IMG_20210831_180705_631.jpeg

These unusual landscapes sometimes remind me of the desert!

IMG_20210831_180516_377.jpeg

IMG_20210920_181721.jpg

Soft clay allows unknown craftsmen to create sculptures)

IMG_20210920_180942.jpg

IMG_20210831_175712_210.jpeg

IMG_20210831_181434_957.jpeg

He found his "bay" for meditation!

IMG_20210920_181615.jpg

IMG_20210920_175035.jpg

IMG_20210831_181948_390.jpeg

IMG_20210831_182514_966.jpeg

And here is a cozy corner for "cave" people! Well, I prefer the sun, especially when there is no hot, only warm.

IMG_20210831_162541.jpg

IMG_20210831_160059-01.jpeg

All these enchanting landscapes contribute to my thoughts. About human life, which is also like these cliffs! About all sorts of circumstances and troubles that bite off pieces of our lives. But as Lebedevka continues to exist, so we try to withstand all kinds of storms. At least that's how it should be.
Because you can still choose the path of despair and depression. But I wish us all strength and wisdom. Everything has its age: man, rocks and sea. All we can do is enjoy existence on this planet.

IMG_20210920_180308.jpg

Всі ці чарівні пейзажі сприяють роздумам. Про людське життя, яке теж схоже на ці кручі! Про всілякі обставини та негаразди, які відкусують шматки нашого життя. Але як Лебедеівка продовжує існувати, так і ми стараємось вистояти під час всіляких штормів. Принаймні так би мало бути. Бо ще можна обрати шлях відчаю і депресії. Але я бажаю нам усім сили і мудрості. Все має свій вік: і людина, і скелі, і море. Все що ми можемо це насолоджуватися існуванням на цій планеті.

Thanks for your reading, voting and comments. See you in the world of amazing nature!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
10 Comments