Geological Museum in Warsaw, part 10. Arthropods / Muzeum Geologiczne w Warszawie, część 10. Stawonogi

sta4.JPG

sta2.JPG

I'm constantly fascinated by various organisms that have been immortalized on fragments of rocks or stones. In this display case in the museum, you could see arthropods, that is, many species of insects and crustaceans.

Nieustannie fascynują mnie różne organizmy, które zostały uwiecznione na fragmentach skał, bądź kamieni. W tej gablocie w muzeum można było zobaczyć stawonogi, czyli wiele gatunków owadów i skorupiaków.

sta3.JPG

In the photo above you can see the fossilized moths that lived in Silurian and Devon (that is, the third and fourth periods of the Paleozoic era).

Na zdjęciu powyżej możecie zobaczyć skamieniałe ćmy, które żyły w Sylurze i Dewonie (czyli w trzecim i czwartym okresie ery paleozoicznej).

sta1.JPG

And these peculiar looking organisms in the photo below are Ostracods.

They are small (2-3mm in size). They are covered with a limestone carapace consisting of two shells. The shell is closed and opened with the help of the sphincter muscle, which keeps the organisms in contact with the environment. They live in freshwater as well as in recess and ocean waters.
Source: Plaque in the museum.

A te osobliwie wyglądające organizmy na zdjęciu poniżej to małżoraczki.

Są niewielkie (mają wielkość 2-3mm). Okrywa je wapienny pancerzyk składający się z dwóch skorupek. Pancerzyk jest zamykany i otwierany przy pomocy mięśnia zwieracza, co zapewnia organizmom kontakt z otoczeniem. Żyją zarówno w wodach słodkowodnych, jak i brakicznych oraz oceanicznych.
Źródło: Tabliczka w muzeum.

sta7.JPG

In the photo below you can see other modern representatives of Arthropods. Including familiar barnacles. I remember them from my trip to Ireland. There were plenty of them on the rocks by the Atlantic Ocean.

Za to na zdjęciu poniżej widać innych współczesnych przedstawicieli Stawonogów. M.in. znajome mi pąkle. Pamiętam je z wycieczki do Irlandii. Było ich mnóstwo na skałach przy Oceanie Atlantyckim.

sta10.JPG

sta9.JPG

sta5.JPG

I would like to have a stamp with such organisms. I'm not talking about soaking such priceless specimens in ink, but you could make stamps e.g. in a 3d printer or in a simpler way. I think it was a great attraction in such a museum. I remember that such stamps were in many museums in Japan. Very simplified and as a souvenir that you were in a given place, but in this museum I would see a need for a large collection of stamps with various organisms.

Chciałabym mieć pieczątkę z takimi organizmami. Nie mowię o tym, żeby zamaczać takie bezcenne okazy w tuszu, ale można by zrobić stemple np. w drukarce 3d albo w prostszy sposób. Myślę, że to była świetna atrakcja w takim muzeum. Pamiętam, że takie stemple były w wielu muzeach w Japonii. Bardzo uproszczone i jako pamiątka, że było się w danym miejscu, ale w tym muzeum widziałabym zasadną dużą kolekcję stempli z różnymi organizmami.

sta6.JPG

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments