Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије


Kluge.jpg


We witness a massive hypocrisy during the ‘pandemic’, and NONE of the miserable bastards was punished for politicizing health issues. Which means that live experiment with the people has been successful. And we therefore have more hypocrites who continue in the footsteps of their predecessors…


Just watch this intrigant PsyOp work. This WHO douche… (what was the correct term in English?) in charge of Europe, named Hans Kluge, at the Sankt Petersburg Economic Forum gives a statement in which he actually admits politicization of the pandemic ‘in many countries’…

Сви гледамо масовно лицемерје током ‘пандемије’, и НИКО од бедних гадова није кажњен због политизације здравствених проблема. Што значи да је експеримент уживо на народу био успешан. И зато имамо све више лицемера који настављају стопама својих претходника…


Погледајте само овај фини психо-пропаганди рад. Овај СЗО гов… (како беше тачан израз на енглеском?) задужен за Европу, по имену Ханс Клуге, на Санкт Петербуршком економском форуму даје изјаву у којој отворено говори о политизацији пандемије „у многим земљама“…

Duration: 8:55 (енглески)


Not for a moment he does not stop to state the fact that true health crisis is impossible to politicize. That is only possible in a hoax of a grand scale. Not a single word of explanation how it is possible to politicize deadly disease, or about the responsibles for politicizing. Instead, we only got another set of fear propaganda phrases aimed to continue the theater as long as his boss is earning more billions. For example:

“Approval shouldn’t depend on country of origin”

“We need to speed up vaccination process”

“Decreasing vaccine hesitancy is important”

“No country is safe until all countries are safe”

Let’s analyze these slogans just a little bit…

Approval shouldn’t depend on country of origin So, it is already tragic that the approval does not depend on the safety of the vaccine, because no vaccine in the Western world has been approved yet as can be seen from the official document the U.S. Federal Drug Administration (FDA) on May 10th. So called ‘Emergency Use Authorization’ does not mean approval, and has already cost lives of many people, but Kluge carelessly goes over the crime by acknowledging that politicization exists – and then continues that – despite the fact – ‘We need to speed up vaccination process’ and that it is ‘important to decrease vaccine hesitancy’! Not a single word about a dozens of proven cheap drugs for this disease that completely eliminate the need for vaccination with untested, unapproved garbage. And all this in the end spiced up with the most hypocritical of all WHO phrases: ‘No country is safe until all countries are safe!’ It is true that no one is safe as long as there are countries ready to apply completely insane measures of medical WHO terror over their population!

When you no longer see a speck of truth, logic and morality in the media, then it must be clear that such a world order is unsustainable. From the ashes of neoliberalism, there are two roads: One back, to the truth, logic and morality, and the other – to a Great Reset in which the whole world will be an asylum full of patients who are being ruthlessly experimented with.

И ниједног тренутка не констатује чињеницу да је истинску здравствену кризу немогуће политизовати. То је могуће једино у преварама великих размера. Ни једне речи објашњења како је могуће политизовати смртоносну болест, и ни помена одговорних за политизацију. Уместо тога, добили смо само још један сет пропагандних фраза за застрашивање чији је циљ наставак театра док његов шеф зарађује још милијарди. Погледајте примере:

„Одобрење не би требало да зависи од земље порекла“

„Морамо убрзати процес вакцинације“

„Важно је смањити колебљивост око вакцинације“

„Ниједна земља није безбедна док све државе нису безбедне“

Да мало анализирамо ове пароле…

Одобрење не би требало да зависи од земље порекла Дакле, трагично је већ што одобрење не зависи од безбедности вакцине, јер ниједна вакцина на западу још није одобрена а што се види из званичног документа америчке федералне агенције за лекове (ФДА) од 10. маја. То је већ многе људе коштало живота, али Клуге нехајно прелази преко тог злочина потврђујући да политизација постоји – и затим наставља да се – упркос томе – мора убрзати процес вакцинације и да је важно је смањити колебљивост око вакцинације’! Ни једне, једине речи да за ту болест постоји туце проверених јефтиних лекова који потпуно елиминишу потребу за вакцинацијом непровереним ђубретом. И све то на крају зачињено најлицемернијом од свих СЗО фраза: ‘Ниједна земља није безбедна док све државе нису безбедне!’ Истина је да нико није безбедан док постоје државе које примењују потпуно сулуде мере медицинског СЗО терора над својим становништвом!

Кад у медијима више не видите трун истине, логике и морала, онда мора бити јасно да је такво устројсво света неодрживо. Из пепела неолиберализма воде два пута: Један натраг, ка истини, логици и моралу, и други – у велико ресетовање у коме ће читав свет бити лудница препуна пацијената на којима се немилосрдно експериментише.

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency