FREXIT: The Continuing Saga of Disintegration [eng/срп] ФРЕГЗИТ: Наставак саге о распаду

FREXIT-2021-09-11_014722.jpg
Source / Извор: theglobalherald.com


Two years ago we left BREXIT saga as the new beginning for United Kingdom. But that certainly was not the last part of the EU disintegration saga…


On September 10th, French people found themselves astonished by the news: No other than Michel Barnier, EU’s chief BREXIT negotiator and a presidential candidate, stated that France could possibly fare better if free of EU control. Many thought it was fake news, but it wasn’t:

Пре две године прекинули смо БРЕГЗИТ сагу новим почетком за Велику Британију. Али то свакако није био последњи део саге о распаду ЕУ…


Французи су 10. септембра били запањени вешћу: нико други до Мишел Барније, главни преговарач ЕУ током БРЕГЗИТа и председнички кандидат, изјавио је да би Француска могла боље проћи без ЕУ контроле. Многи су помислили да је вест лажна, али није:


Duration / Трајање: 3:22 (енг.)


As former Greek minister of finance, Yanis Varoufakis has said, EU was never ‘Economic Union’ but was from the beginning a political project aimed at stripping sovereignty from the national states. United Kingdom was one of the founders of that political project, and its withdrawal clearly marked the beginning of the end of the project. In the most of the EU countries, people despise contemporary form of EU and would opt out if they could. They have been duped into the Union, and now they are held with the combined pressure through financial means (currency of the Eurozone is actually the best form of control) and and electoral fraud. As a presidential candidate, Michel Barnier is clearly aware that people hates EU, and he started speaking against it. If he wins, he will, of course, forget everything and continue where the previous fraudsters, Sarkozy, Holland and Macron stood – with the EU bureaucracy, of which he is a part.

Као што је бивши грчки министар финансија Јанис Варуфакис рекао, ЕУ никад није била „економска унија“, већ је од почетка била политички пројекат чији је циљ одузимање суверенитета националним државама. Велика Британија била је један од оснивача тог политичког пројекта, а њено повлачење јасно је означило почетак краја тог пројекта. У већини ЕУ држава људи презиру савремени облик ЕУ и изашли би да могу. Они су преваром увучени у Унију, а сад их у њој држе комбинованим притиском финансијским средствима (валута еврозоне најбољи је облик контроле) и изборним преварама. Као председнички кандидат, Мишел Барније јасно је свестан да људи мрзе ЕУ, па је почео одговарајућу причу. Ако победи, он ће, наравно, све заборавити и наставити тамо где су стали претходни преваранти, Саркози, Оланд и Макрон – уз ЕУ бирократију, чији је он део.


Barnier-2021-09-11_014504.jpg


The project of the European Union has already failed miserably, but it is the Brussels bureaucracy that keeps it on autopilot, not daring to declare disintegration and being left without their fat privileges. Even its propaganda failed in an unsuccessful attempt to intimidate United Kingdom with economic collapse after its BRexit. However, not only did the collapse not happen, but the United Kingdom is deteriorating much more slowly than the EU in terms of economic parameters. Enough reason for other countries, especially those under migrants pressure, to start thinking about ways to get out of this disastrous Union.

Even if Barnier tricks the voters one more time, it will just be a step closer to the famous Murphy’s Law that says: “You can fool some of the people all of the time and all of the people some of the time, but you can’t fool all the people all the time.”

Yes, his statement may be announcing a spectacular news, but at the end of such spectacles there are always fireworks…Пројекат Европске Уније већ је неславно пропао, али је баш та бриселска бирократија одржава на аутопилоту не усуђујући се да прогласи распад и остане без дебелих привилегија. Чак је и њена пропаганда пропала у безуспешном покушају да Велику Британију заплаши економским колапсом после изласка. Међутим, не само да се слом није десио, већ Британија по економским параметрима много спорије пропада него ЕУ. Довољан разлог да и друге државе, нарочито оне под притиском миграната, почну да размишљају о начинима за извлачење из ове погубне уније.

Чак и ако Барније још једном превари бираче, биће само корак ближе чувеном Марфијевом закону који каже: „Неке људе можете варати све време, и све људе можете варати неко време, али не можете варати све људе све време.”

Његова изјава може бити најава спектакуларних вести, али на крају таквих спектакла по правилу буде ватромет…

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

BREXIT: The Beginning, At Last!

BREXIT: Big Bang on the Wet Island!

BREXIT: A Tribute to Boris

BREXIT: Snap Elections are ON!

BREXIT: Remember, Remember, the Fifth of November…

BREXIT: No Light at the End of the Tunnel

BREXIT: Going Nuclear

BREXIT: Rats Already Evacuated From the Island

BREXIT: Brexiting like Noncredible Hulk!

BREXIT: Parliamentary “Democracy” vs. Direct Democracy

BREXIT: Cutting the Gordian Knot

BREAKING NEWS: Boris Johnson in 10 Downing Street

BREXIT: Theresa May Resigns!

BREXIT: Everything but…

BREXIT: The Meltdown

BREXIT: Lions Led by Donkeys

BREXIT: A Delay It Is!

BREXIT: Target Practice!

BREXIT: Begging Comrade Corbyn

BREXIT — The Titanic Success!

BREXIT: No to Everything

BREXIT: A Turtle’s and People’s Vote

BREXIT: Can’t With, Cannot Without…

BREXIT: The End is Nigh

BREXIT: Shifting the Blame

BREXIT: Reactions

BREXIT: Begging for More EU

BREXIT: On Course to Win-Win Delay!

BREXIT: Delay in Sight

BREXIT: Denial Saga

BREXIT: What’s the Big No-Deal?

BREXIT NEWS: Kicking the Can

BREXIT: The Dead Parrot Sketch

BREXIT: Hotel CaliforniaHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments