A rebellious kingfisher at a photo session

winter00.jpg

Front and side photo shoot

Sesja zdjęciowa z przodu i z boku

winter16.jpg

The kingfisher is a small bird with a very characteristic color and is quite popular in Poland. Popular does not mean that we see him often, he is very mobile, he rarely sits in one place - but sometimes it happens, even to the extent that it resembles a prepared photo session.

Zimorodek to niewielki ptak, bardzo charakterystycznie ubarwiony i jest w Polsce dość popularny. Popularny nie oznacza że często go widujemy, jest bardzo ruchliwy, rzadko usiedzi w jednym miejscu - ale czasami się zdarza i to nawet do tego stopnia, że przypomina to przygotowaną sesję zdjęciową.

winter01.jpg

winter03a.jpg

Its colors are very different from the birds seen in Europe. The colors of the kingfisher are closer to tropical countries with hot climates.

Jego kolorystyka bardzo odbiega od ptaków widywanych w Europie. Barwy zimorodka bliższe są bardziej krajom zwrotnikowym, o gorącym klimacie.

winter04.jpg

winter05.jpg

A kingfisher can have a wingspan of up to 28 cm. It is beautifully colored. He has a blue back and emerald flanks contrasting with the orange belly, and he has a beautiful white goatee.

Zimorodek może mieć skrzydła o rozpiętości do 28 cm. Jest pięknie ubarwiony. Ma błękitny grzbiet oraz szmaragdowe boki ciała, kontrastujące z pomarańczowym brzuchem, a do tego posiada piękną białą bródkę.

winter07.jpg

winter08.jpg

The beak of males is uniformly black, in females it is red at the base of the lower part. The legs are orange, coral.

Dziób samców jest jednolicie czarny, u samic czerwony u nasady dolnej części. Nóżki mają kolor pomarańczowy, koralowy.

winter02.jpg

winter06.jpg

wi02.jpgwi01.jpg

The kingfisher has an interesting feature. When he changes the position of his head, side to side, down or up, he first puts his head high, then turns either sideways or up and puts his head back into the torso. It looks hilarious when doing it quickly.

Zimorodek ma ciekawą cechę. Gdy zmienia pozycję głowy, na boki, w dół czy do góry najpierw wyciąga wysoko głowę, po czym robi zwrot czy to na boki czy do góry i wsuwa głowę z powrotem w tułów. Wygląda to przezabawnie, gdy robi to szybko.

winter10.jpg

Photo shoot in the back

Sesja zdjęciowa z tyłu

wintertyl01.jpg

wintertyl06.jpg

This bird is closely related to water. He lives in steep, sandy slopes of lakes, rivers and streams. It arrives in March and April and digs mink 50 to 60 cm deep.

Ten ptak jest ściśle związany z wodą. Zamieszkuje w stromych, piaszczystych skarpach jezior, rzek, strumieni. Przylatuje w marcu, kwietniu i kopie norki od 50 do 60 cm głębokości.

wintertyl03.jpg

wintertyl04.jpg

A small group of kingfishers winter in Poland, most of them fly to southern Europe.

W Polsce zimuje nieliczna grupa zimorodków, większość odlatuje na południe Europy.

wintertyl07.jpg

These birds mainly feed on small fish such as roach, bleak, perch, and sometimes they eat small aquatic crustaceans.

Ptaszki te żywią się głównie małymi rybkami takimi jak płoć, ukleja, okoń, czasami zdarza się, że posili się drobnymi wodnymi skorupiakami.

ptaki.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
10 Comments