Will Poland apply to the Court of Justice of the EU for penalties for the Czech Republic? Bude Polsko žádat Soudní dvůr EU o sankce pro Českou republiku?

Former vice-minister of justice in the Polish government, currently MEP Patryk Jaki:
Poland should also send a motion to the CJEU for penalties for the Czech Republic for corruption surrounded by the Czech prime minister, billionaire Andrej Babiš.
Babis-.jpg
Let me remind you that even the European Parliament adopted a resolution on Prime Minister [Babish] - the European money went to his closest associates. This practice has been known for years. Poland has no problem with this, it can submit a request to the CJEU.
”.
In October 2017, he was accused of embezzling EU subsidies.

 • Information from 27-03.2015
  In 1958, the so-called border debt. The Czechs received 1205.9 ha from Poland, and Poland from southern neighbors - 837.46 ha. The difference, amounting to 368.44 ha, to the disadvantage of Poland, has not been settled to this day.
  The Telegraph, the newspaper quotes the words of the Czech Prime Minister, Bohuslav Sobotka, that Poland will receive the land back, but for the time being all details remain undisclosed - he stressed. It is speculated that the area along the border between Bogatynia and Świeradów-Zdrój will be attached to Poland. The Lower Silesian Voivodship Office has not received any official information on this matter so far.
  On April 7, 2011, the Czech radio announced that the Ministry of the Interior of the Czech Republic plans to give Poland 365 ha of land, i.e. a part of the Liberec region, located on the so-called Frydlanki promontory, between Świeradów-Zdrój and Bogatynia. On April 8, Polish minister Jerzy Miller corrected that the planned regulation of the border line was not related to the so-called border debt, and with administrative procedures resulting from changes in river beds. Currently, the areas in the vicinity of Vidnava, the land of Jesenik and the so-called Frýdlant bag.

  1. dubna 2011 Český rozhlas oznámil, že Ministerstvo vnitra České republiky plánuje dát Polsku 365 ha půdy, tj. Část Libereckého kraje, ležící na tzv. Ostroh Frydlanki, mezi Świeradów-Zdrój a Bogatynia. 8. dubna polský ministr Jerzy Miller opravil, že plánovaná regulace hraniční linie nesouvisí s tzv. hraničního dluhu a se správními postupy vyplývajícími ze změn v korytech řek. V současné době jsou oblasti v okolí Vidnavy, země Jeseník a tzv Frýdlantská taška*.
 • [CZ] Bývalý náměstek ministra spravedlnosti v polské vládě, v současné době europoslanec Patryk Jaki:
  Polsko by také mělo poslat Soudnímu dvoru EU návrh na sankce pro Českou republiku za korupci v kruhu českého premiéra, miliardáře Andreje Babiše.Babis-.jpg

Připomínám, že i Evropský parlament přijal usnesení o premiérovi Babišovi - evropské peníze šly jeho nejbližším spolupracovníkům. Tato praxe je známá už léta. Polsko s tím nemá problém, může podat žádost na SDE.**
V říjnu 2017 byl obviněn ze zpronevěry dotací EU.

[PL] Były vice-minister sprawiedliwości w polskim rządzie, obecnie europoseł, Patryk Jaki :
Polska powinna też wysłać do TSUE wniosek o kary dla Czech za korupcję w otoczeniu czeskiego premiera, miliardera Andreja Babiša. Przypomnę, że nawet Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie dotyczącej premiera Babisza - pieniądze europejskie trafiały do jego najbliższych współpracowników. To proceder znany od lat. Polska nie ma z tym żadnego problemu, może zgłosić wniosek w tej sprawie do TSUE.
W październiku 2017 przedstawiono mu zarzuty defraudacji subsydiów unijnych.

Since the Czech government does not want to end the dispute and agreement on the Polish lignite mine in Turów, probably under the pressure of lobbyists from the Czech group Sev.en Energy, which owns, among others, two mines in the Ustka region, responsible for a total of 30% of raw material extraction in the Czech Republic:
Patryk Jaki sai:We are not defenseless, but it's high time to act. Poland should answer evenly, because this is the principle of diplomacy., that is, you should apply for penalties for the Czech Republic.

 • Protože česká vláda nechce ukončit spor a dohodu o polském hnědouhelném dole v Turowě, pravděpodobně pod tlakem lobbistů z české skupiny Sev.en Energy, která vlastní mimo jiné dva doly v regionu Ustka, zodpovědné celkem 30% těžby surovin v České republice:
  Patryk Jaki řekl:
  Nejsme bezbranní, ale je nejvyšší čas jednat. Polsko by mělo odpovídat rovnoměrně, protože to je princip diplomacie, to znamená, že byste měli požádat o sankce pro Českou republiku.

[PL] Skoro rząd czeski nie chce zakończenia zatargu i porozumienia w sprawie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów, prawdopodobnie pod naciskiem lobbystów z czeskiej grupy Sev.en Energy, która jest właścicielem między innymi dwóch kopalni w regionie usteckim, odpowiadające łącznie za 30% wydobycia surowca w Czechach:
Patryk Jaki powiedział:
Nie jesteśmy bezbronni, ale najwyższy czas zacząć działać. Polska powinna odpowiedzieć równomiernie, bo taka jest zasada dyplomacji, to znaczy, należy złożyć wniosek o kary dla Czech.

[ENG] At the beginning of 2021, Sev.en Energy took over the Počerady power plant (1000 MW), to which it previously supplied coal. The power plant, located approx. 20 km from the border with Germany, is in the target of environmentalists as the largest emitter of CO2 in the Czech Republic. A parliamentary [Czech] report from 1990 talked about the destruction of as much as 53% of forest lichens in the Ore Mountains as a result of emissions, the exploitation of highly sulphated raw material was also one of the causes of the ecological disaster in the Jizera Mountains and in the Karkonosze Mountains.
The Czech government (through ČEZ) also sold old and high-emission lignite power plants to Czech coal barons companies - Chvaletice near Pardubice (2013) and Tisová near Sokolov.

[CZ] Na začátku roku 2021 převzala společnost Sev.en Energy elektrárnu Počerady (1000 MW), do které dříve dodávala uhlí. Elektrárna, která se nachází přibližně 20 km od hranic s Německem, je cílem ekologů jako největšího emitenta CO2 v České republice. Parlamentní [česká] zpráva z roku 1990 hovořila o zničení až 53% lesních lišejníků v Krušných horách v důsledku emisí, těžba vysoce sířené suroviny byla také jednou z příčin ekologické katastrofy v Jizerské hory a Krkonoše.
Česká vláda (prostřednictvím ČEZ) také prodala staré a vysoce emisní hnědouhelné elektrárny českým uhelným baronům - Chvaletice u Pardubic (2013) a Tisová u Sokolova.

[PL] Sev.en Energy z początkiem 2021 r. przejęła elektrownię Počerady (1000 MW), do której wcześniej dostarczała węgiel. Elektrownia, położona ok. 20 km od granicy z Niemcami, znajduje się na celowniku ekologów jako największy emitent dwutlenku węgla CO2 w Czechach. Raport poselski [czeski] z 1990 r. mówił o zniszczeniu wskutek emisji aż 53% porostów leśnych w Rudawach, eksploatacja wysoko zasiarczonego surowca była też jedną z przyczyn katastrofy ekologicznej w Górach Izerskich i w Karkonoszach.
Rząd czeski (poprzez ČEZ) sprzedał firmom czeskich baronów węglowych również stare i wysoce emisyjne elektrownie na węgiel brunatny – Chvaletice k. Pardubic (2013) i Tisová k. Sokolova.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments